Informace na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Ten, kdo vykonává pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost či byl nebo je v kontaktu s ní v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, může oznámit informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti a které:

a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
c) porušuje tento zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti Oznamovatele jsou pravdivé.

Anonymní oznámení nemá účinky řádně podaného Oznámení.

Oznámení se podává příslušné osobě určené touto Směrnicí, a to písemně, ústně nebo osobně v sídle společnosti Dlouhá 599, 679 63 Velké Opatovice a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hod.

Příslušnou osobou přijímající Oznámení dle této Směrnice (dále jen Odpovědná osoba), je statutárním orgánem firmy ustanoven:
Ing. Miroslav Pospíšil
Tel.: 777 724 965
e-mail: vos.oznamovatel@seznam.cz